ViaSMS.lv – Ātrais kredīts internetā Печать
ViaSMS.lv – Ātrais kredīts internetā

Kredītam var pieteikties, ja esat 23 līdz 75 gadus vecs un Jums ir regulāri ienākumi. Noteikumi un jebkuri papildus noteikumi, kuriem Jūs piekritīsiet ar noteiktu apliecinājumu vai rīcību, veido viaSMS.lv – Ātrais kredīts internetā starp Jums, t. 1 Lietojot Pakalpojumu, Jūs apliecināt, ka esat izlasījis, sapratis un piekrītat šiem Noteikumiem.

2 Sabiedrībai ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem mainīt Noteikumus. Ja Jūs lietosiet Pakalpojumu pēc tam, kad stājušās spēkā jebkādas izmaiņas Noteikumos, mums būs pamats uzskatīt, ka piekrītat jaunajiem Noteikumiem. Sabiedrība apliecina, ka pieteikumā norādītie personas dati tiks izmantoti tikai un vienīgi personas identitātes un aizdevuma atmaksas spējas pārbaudei. SIA «SEFINANCE CREDIT»personas lietu apstrādes reģistrācijas Nr. 005013, SIA «SEFINANCE» personas lietu apstrādes reģistrācijas Nr. Ziņas par personas saistībām SIA «SEFINANCE CREDIT» un SIA «SEFINANCE» var sniegt saskaņā ar LR normatīvo aktu normu prasībām licencētiem parādu piedziņas uzņēmumiem un informācija var tikt ievietota datubāzēs, kam ir likumā noteiktas tiesības izspaust šo informāciju trešajām personām ar mērķi izvērtēt maksātspēju.

1 Sabiedrības sniegtais Pakalpojums ļauj Jums ātri un droši sevi identificēt elektroniskajā vidē, un iesniegt bankas, kredītiestādes un citu organizāciju un iestāžu sniegto pakalpojumu saņemšanai, ja attiecīgais pakalpojumas sniedzējs tādu informāciju ir pieprasījis. 2 Lietotājs piekļūst Pakalpojumam caur savu internetbanku identificējoties ar tam pieejamajiem tehniskajiem līdzekļiem. Ar lietotāja iepriekšēju skaidru atļauju mēs no internetbankas iegūsim jūs identificējošo un finanšu informāciju, kas mums nepieciešama, lai sniegtu Pakalpojumu. Jums nav nepieciešams nodrošināt Sabiedrību ar citu papildus informāciju. Jūs izmantosiet Pakalpojumu tikai tādiem mērķiem, kas ir atļauti un saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, šiem noteikumiem un tikai likumīgu mērķu sasniegšanai. Jebkura pakalpojuma izmantošana, ko veic cita persona vai trešā persona ir stingri aizliegta.

Jūs nedrīkstat dekompilēt, pārveidot, modificēt vai izjaukt kādu no Pakalpojuma programmatūras aspektiem, izņemot un tikai tiktāl, ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi. 2 Ja Jūs neizpildāt šo noteikumu Jums noteiktos pienākumus un apliecinājumus, Jums nav tiesību izmantot Pakalpojumu. Gadījumā, ja Jūs izmantojat Pakalpojumu, pārkāpjot šo noteikumu prasības, vai ja izmantošana var radīt zaudējumus Sabiedrība vai trešajai personai, Sabiedrībai ir tiesības nekavējoties apturēt Jūsu piekļuvi Pakalpojumam vai izbeigt sniegt Pakalpojumu rakstiski par to paziņojot. Bigbank AS Latvijas filiāles Klientu datu apstrādes principos noteiktiem mērķiem, apjomā un kārtībā. Ar šo apstiprinu, ka esmu izlasījis Bigbank AS Latvijas filiāles Klientu datu apstrādes principus un tie man ir saprotami. Klientu datu apstrādes principiem un politiku un tā ir saprotama. Klientu datu apstrādes principiem un politiku un tā  ir saprotama.

Источник: http://biztimes.lv/viasms-lv-%C4%81trais-kred%C4%ABts-internet%C4%81/

Комментарии: